Trương, V. H. ., Trần , C. V. ., & Nguyễn , H. S. . (2024). ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH LANG BEN Ở TRẺ NHŨ NHI TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG. Tạp Chí Y học Việt Nam, 535(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8561