Lưu , Q. M. ., Bùi , T. D. ., Lê, V. Q. ., Thạch , T. N. K. ., & Nguyễn , T. T. . (2024). KHẢO SÁT CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC CẤP CỨU BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO CẤP TẠI 6 BỆNH VIỆN QUÂN Y KHU VỰC PHÍA BẮC. Tạp Chí Y học Việt Nam, 535(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8563