Bạch , Q. K. ., Nguyễn , B. K. ., Võ , T. T. B. ., & Đào , P. T. H. . (2024). MỐI LIÊN QUAN GIỮA KẾT QUẢ CHIMERISM VÀ MỘT SỐ BIẾN CHỨNG SAU GHÉP TẾ BÀO GỐC ĐỒNG LOÀI ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH MÁU TẠI VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2010 - 2021. Tạp Chí Y học Việt Nam, 535(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8564