Văn Minh, P., & Thị Kiều Loan, P. . (2021). TÌM HIỂU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG NHẬN THỨC TRÊN BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO. Tạp Chí Y học Việt Nam, 504(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v504i1.874