Trần , H. T., Phạm , M. C., Nguyễn , T. Đạt ., & Lương , Q. C. . (2024). ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN CHẢY MÁU NÃO CÓ GIÃN NÃO THẤT CẤP. Tạp Chí Y học Việt Nam, 536(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v536i2.8865