Cung, H. S. ., & Lê, Q. T. . (2024). ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐỤC THỦY TINH THỂ CHÍN TRẮNG BẰNG PHẪU THUẬT PHACO SỬ DỤNG LASER FEMTO Z8. Tạp Chí Y học Việt Nam, 536(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v536i2.8869