Trần, Q. H. ., Nguyễn , V. C. ., Trần, Đức, & Lê, T. A. . (2024). ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TĂNG SINH LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐỐT LƯỠNG CỰC QUA ĐƯỜNG NIỆU ĐẠO. Tạp Chí Y học Việt Nam, 536(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v536i2.8870