Nguyễn , H. P., Phùng , N. T. N., & Đỗ , C. V. . (2024). CHỈ ĐỊNH VÀ KẾT QUẢ LỌC MÁU LIÊN TỤC Ở TRẺ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE. Tạp Chí Y học Việt Nam, 536(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v536i2.8879