Trần, T. H. (2024). TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG VIÊM TỦY CẮT NGANG HẬU NHIỄM HIẾM GẶP VÀ ĐỐI CHIẾU Y VĂN. Tạp Chí Y học Việt Nam, 536(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v536i2.8896