Phan , Đình P. ., & Nguyễn , M. H. . (2024). GIÁ TRỊ CỦA NGHIỆM PHÁP ADENOSINE TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT CƠN AVNRT VÀ AVRT XUÔI CHIỀU (ORT). Tạp Chí Y học Việt Nam, 536(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v536i2.8898