Dương , M. N. ., & Nguyễn , Q. T. . (2024). ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHƯƠNG PHÁP CHỈNH HÌNH CUỐN DƯỚI CÓ TẠO HÌNH VẠT. Tạp Chí Y học Việt Nam, 536(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v536i2.8904