Trịnh, H. A. ., Đinh , D. H. ., & Trịnh , Đình H. . (2024). NHẬN XÉT SỰ CẢI THIỆN SỨC KHOẺ QUANH RĂNG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG. Tạp Chí Y học Việt Nam, 536(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v536i2.8906