Đỗ , N. S. ., Nguyễn , V. N. ., & Bùi , T. H. G. . (2024). TƯƠNG QUAN GIỮA GIÁ TRỊ PCO2 ĐO QUA DA (PtcCO2) VỚI PaCO2 TRÊN BỆNH NHÂN ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH. Tạp Chí Y học Việt Nam, 536(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v536i2.8910