Trần , B. T. ., & Phùng, N. T. N. (2024). ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG BỎNG TRẺ EM. Tạp Chí Y học Việt Nam, 536(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v536i2.8919