Cung, H. S., Trần, T. H. L., Trần, V. H., & Lý, M. Đức. (2024). ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TẬT KHÚC XẠ BẰNG PHẪU THUẬT CLEAR. Tạp Chí Y học Việt Nam, 537(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v537i2.9193