Bạch, Q. K., Nguyễn, H. T., Bùi, T. V. N., Nguyễn, Q. N., & Vũ, D. H. (2024). ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỂU TRỊ NHIỄM KHUẨN HUYẾT DO E. COLI VÀ K. PNEUMONIAE TRÊN BỆNH NHÂN LƠ XÊ MI NGƯỜI LỚN TẠI VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG 2018-2020. Tạp Chí Y học Việt Nam, 537(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v537i2.9194