Đinh, V. H., Huỳnh, N. L., & Nguyễn, Đình K. (2024). NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH CỤC BỘ PHỨC TẠP. Tạp Chí Y học Việt Nam, 537(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v537i2.9213