Bùi, M. A., Trần, X. T., & Vũ, T. T. (2024). BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VẠT THẦN KINH HIỂN CÓ MẠCH NUÔI TRONG ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG THẦN KINH NGOẠI BIÊN. Tạp Chí Y học Việt Nam, 537(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v537i2.9225