Hà, M. T. (2024). YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỬ DỤNG VANCOMYCIN Ở TRẺ EM. Tạp Chí Y học Việt Nam, 537(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v537i2.9233