Trần, Q. D., & Nguyễn, Ảnh S. (2024). THỪA CÂN LÀ MỘT YẾU TỐ DỰ ĐOÁN ẢNH HƯỞNG ĐẾN VẾT MỔ SAU PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG Ở CHI TRÊN. Tạp Chí Y học Việt Nam, 537(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v537i2.9238