Nguyễn, T. N., Phạm, D. D., Đỗ, H. H., & Nguyễn, D. H. (2024). GIÁ TRỊ CỦA CHỌC HÚT KIM NHỎ QUA SIÊU ÂM NỘI SOI TRONG CHẨN ĐOÁN TỔN THƯƠNG TỤY TẠI BỆNH VIỆN K. Tạp Chí Y học Việt Nam, 538(3). https://doi.org/10.51298/vmj.v538i3.9560