Trần, Đình A., & Nguyễn, Ái L. (2024). ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA AFATINIB TRONG ĐIỀU TRỊ BƯỚC MỘT UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN MUỘN CÓ ĐỘT BIẾN EGFR TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI. Tạp Chí Y học Việt Nam, 538(3). https://doi.org/10.51298/vmj.v538i3.9566