Nguyễn, Q. T., Nguyễn, T. H. P., Mai, T. T., Mai, H. N., & Thái, K. M. (2024). TẠO DÒNG VÀ BIỂU HIỆN INTERLEUKIN-33 NGƯỜI DUNG HỢP VỚI SUMO TRÊN ESCHERICHIA COLI. Tạp Chí Y học Việt Nam, 538(3). https://doi.org/10.51298/vmj.v538i3.9585