Nguyễn, T. Đức, Nguyễn, T. P., & Nguyễn, H. K. (2024). PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH NHÂN ĐÔNG MÁU RẢI RÁC NỘI MẠCH CẤP ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU – BỆNH VIỆN K. Tạp Chí Y học Việt Nam, 538(3). https://doi.org/10.51298/vmj.v538i3.9590