Trần, T. T. T., Võ , T. C. N., Hoàng, T. T. L., Võ , T. T. T., Lê, C., Phạm, T. T. T., Võ , T. D. T., Nguyễn, T. B. D., Hồ, T. T. Ý, Trần, H. P., Phạm, U. P., Phan, N. T. L., Nguyễn, N. A. T., Văn, T. C. V., & Nguyễn, T. H. M. (2024). SỰ HIỂU BIẾT, MỐI QUAN TÂM VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC VỀ PHÒNG NGỪA HÍT SẶC KHI HỖ TRỢ CHO ĂN QUA ĐƯỜNG MIỆNG. Tạp Chí Y học Việt Nam, 538(3). https://doi.org/10.51298/vmj.v538i3.9600