Nguyễn, M. N., Đỗ, T. A., Nguyễn, V. T., Nguyễn, M. H., Đinh, T. T. H., & Hoàng, V. T. (2024). MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI TUỔI Ở NGƯỜI BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE. Tạp Chí Y học Việt Nam, 538(3). https://doi.org/10.51298/vmj.v538i3.9603