Lê, T. H. A., Nguyễn, T. C., Trần, D. A., Trần, T. T. H., Nguyễn, D. T., Lê, P. T., Nguyễn, Q. N., Nguyễn, H. T., Hoàng, H. L., Nguyễn, H. A., & Vũ, Đình H. (2024). PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HIỆU CHỈNH LIỀU VANCOMYCIN THÔNG QUA GIÁM SÁT NỒNG ĐỘ THUỐC TRONG MÁU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ƯỚC ĐOÁN AUC THEO BAYES TRÊN BỆNH NHÂN NGƯỜI LỚN TẠI VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG. Tạp Chí Y học Việt Nam, 538(3). https://doi.org/10.51298/vmj.v538i3.9608