Trần, T. B., Nguyễn, Đức T., & Lê, V. D. (2024). ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG PHỔI TRÊN X QUANG HẬU COVID-19 MỨC ĐỘ NHẸ TẠI HỌC VIỆN QUÂN Y. Tạp Chí Y học Việt Nam, 539(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i2.9781