Trịnh , N. H. G., Nghiêm, T. M. C., Nguyễn, X. A., Đặng, Q. V., & La, V. T. (2024). ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA PHÁC ĐỒ BEVACIZUMAB – mFOLFOX6 TRONG ĐIỀU TRỊ BƯỚC 1 BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG GIAI ĐOẠN IV. Tạp Chí Y học Việt Nam, 539(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i2.9785