Trương, P. H. (2024). HẠ KALI MÁU VÀ CÁC KẾT CỤC NỘI VIỆN TRÊN BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP: NGHIÊN CỨU CẮT NGANG TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY. Tạp Chí Y học Việt Nam, 539(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i2.9793