Nguyễn, G. P., & Trần, Đức H. (2024). KHẢO SÁT ĐỘ DÀY LỚP NỘI TRUNG MẠC ĐỘNG MẠCH CẢNH CHUNG Ở NGƯỜI BỆNH NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP. Tạp Chí Y học Việt Nam, 539(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i2.9795