Phạm, V. D., & Đồng, T. T. (2024). ỨNG DỤNG KĨ THUẬT SIÊU ÂM TIM THAI TRONG SÀNG LỌC, CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG TỈNH NINH BÌNH. Tạp Chí Y học Việt Nam, 539(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i2.9813