Lê, T. Đường, Ngô, Q. D., Nguyễn, D. T., Ngô, X. Q., & Lê, V. Q. (2024). U DÂY THẦN KINH VII TRONG TUYẾN MANG TAI: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG. Tạp Chí Y học Việt Nam, 539(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i2.9821