Phạm, V. T. H., Hà, T. P., & Trần, Đức H. (2024). NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI SỨC CĂNG NHĨ TRÁI BẰNG SIÊU ÂM TIM Ở NGƯỜI MẮC BỆNH THẬN MẠN TÍNH GIAI ĐOẠN CUỐI TRƯỚC VÀ SAU GHÉP THẬN. Tạp Chí Y học Việt Nam, 539(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i2.9823