Trần, L. M. T., Trần, N. T. M., Nguyễn, B. T. T., & Huỳnh, H. T. H. (2024). KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM THẮNG MÔI TRÊN NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH. Tạp Chí Y học Việt Nam, 539(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i2.9827