Trương, P. H. (2024). BỆNH CƠ TIM THÂM NHIỄM AMYLOIDOSIS CHUỖI NHẸ: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG. Tạp Chí Y học Việt Nam, 539(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i2.9829