Hoàng, H., Tiêu, H. Q., & Nguyễn, T. L. (2024). GIÁ TRỊ CỦA XÉT NGHIỆM XPERT MTB/RIF ULTRA TRONG CHẨN ĐOÁN LAO PHỔI TẠI BỆNH VIỆN PHỔI THÁI NGUYÊN. Tạp Chí Y học Việt Nam, 539(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i2.9830