Nguyễn, H. V., Trần, T. L., Phạm, P. T., & Lê, H. L. H. (2024). ẢNH HƯỞNG CỦA EPSTEIN-BARR VIRUS ĐẾN SỰ BIỂU HIỆN GEN HK2 TRÊN BỆNH NHÂN U LYMPHO. Tạp Chí Y học Việt Nam, 539(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i2.9831