Vũ, Đức B., Lê, H. L. H., Tạ, T. Đạt, Trần, T. N., Trần, T. L., Nguyễn, T. O., & Nguyễn, H. V. (2024). KHẢO SÁT BIỂU HIỆN CỦA HEXOKINASE 2 MỨC ĐỘ MRNA TRÊN BỆNH NHÂN U LYMPHO. Tạp Chí Y học Việt Nam, 539(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i2.9833