Trịnh , T. A., Lưu, Q. K., Lê, V. H. T., Nguyễn, K. T., & Vũ, T. T. (2024). NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT REAL-TIME PCR ĐỂ KIỂM TRA CHỈ TIÊU TỔNG SỐ VI KHUẨN HIẾU KHÍ TRONG GIỚI HẠN NHIỄM KHUẨN CỦA DƯỢC PHẨM. Tạp Chí Y học Việt Nam, 539(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i2.9834