Lê, V. M., Trác, M. H., & Lý, N. T. (2024). ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH HỌC VIÊM TỦY CẮT NGANG. Tạp Chí Y học Việt Nam, 539(1B). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i1B.9897