Nguyễn, M., Nguyễn, B. V., Hồ, T. H., Lê, T. N., & Nguyễn, N. Y. T. (2024). HIỆU QUẢ CỦA FIBRIN GIÀU TIỂU CẦU CẢI TIẾN (A-PRF+) TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM NHA CHU CÓ TIÊU XƯƠNG THEO CHIỀU NGANG. Tạp Chí Y học Việt Nam, 539(1B). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i1B.9918