Nguyễn, H. T., Nguyễn, V. V., Nguyễn, Đức T., Bùi, T. H. H., Nguyễn, L., Phạm, T. M. T., Lê, V. H., & Trần, T. M. H. (2024). SO SÁNH HÌNH THÁI RĂNG HÀM SỮA THỨ HAI VỚI HỆ THỐNG CHỤP THÉP TIỀN CHẾ SỬ DỤNG MÁY QUÉT 3D. Tạp Chí Y học Việt Nam, 539(1B). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i1B.9930