Phạm, P. H., & Trần, T. B. V. (2024). DIỄN TIẾN HÌNH THÁI KHỚP CẮN TỪ BỘ RĂNG SỮA ĐẾN HỖN HỢP VÀ VĨNH VIỄN Ở NHÓM CÓ TƯƠNG QUAN MẶT PHẲNG TẬN CÙNG RĂNG CỐI SỮA THỨ HAI DẠNG THẲNG. Tạp Chí Y học Việt Nam, 539(1B). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i1B.9933