Đặng, V. M., Vũ, Điện B., Nguyễn, N. Q., Nguyễn, T. D., & Lê, T. H. L. (2024). ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ TÍNH CHẤT TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH VÀNH Ở BỆNH NHÂN ≥75 TUỔI BỊ NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP CÓ ST CHÊNH LÊN. Tạp Chí Y học Việt Nam, 539(1B). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i1B.9946