QUANG VĨNH, N. .; BÁ NHẤT, P. .; ĐỨC SƠN, N. .; THU HÀ, N. . CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH HỌC THẠC SĨ CỦA CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG VÀ CÁC TỈNH PHỤ CẬN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 505, n. 1, 2021. DOI: 10.51298/vmj.v505i1.1021. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/1021. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.