VŨ, T. T.; LÊ, T. K.; NGUYỄN, T. V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN GÃY LỒI CẦU XƯƠNG HÀM DƯỚI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10219. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10219. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.