LÊ, Đức M.; NGUYỄN, T. K.; NGUYỄN, T. B. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TẠO HÌNH Ổ KHUYẾT HỘP SỌ BẰNG LƯỚI VÍT TITANIUM 3D. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10222. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10222. Acesso em: 25 tháng 7. 2024.