NGUYỄN, T. L.; BÙI, T. C.; MAI, T. K.; CAO, V. T.; NGUYỄN, T. M.; NGUYỄN, H. Y.; PHẠM, V. T. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ BIẾN CHỨNG SAU ĐIỀU TRỊ Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU CẦN THƠ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10225. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10225. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.