NGUYỄN, H.; VŨ, T. T. U MÔ ĐỆM DẠ DÀY, MỘT SỐ QUAN ĐIỂM MỚI VỀ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VÀ TIÊN LƯỢNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 540, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v540i1.10228. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/10228. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.